Aigiri Nandini lyrics in Hindi – अयिगिरि नन्दिनि महिषासुर मर्दिनि 

Aigiri Nandini lyrics in Hindi

अयिगिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुतेगिरिवरविन्ध्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुतेभगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृतेजय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥ …

Read more